تحقیق ارزش گویش نیشابوری

ارزش گویش نیشابوری,پروژه ارزش گویش نیشابوری,پروژه در مورد ارزش گویش نیشابو,تحقیق در مورد ارزش گویش نیشابوری,دانلود تحقیق ارزش گویش نیشابوری,دانلود رایگان تحقیق ارزش گویش نیشابوری,مقاله ارزش گویش نیشابوری,مقاله در مورد ارزش گویش نیشابوری
تحقیق ارزش گویش نیشابوری

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:ارزش گویش نیشابوریگويند كه عمروليث صفار چون نيشابور را به زير نگين درآورد، گفت:«شهري را گرفته ام كه گل آن خوردني، بوته ي آن ريواس و سنگ هاي آن فيروزه است»امروز
اگر آن دلاور سيستاني بر نيشابور دست مي يافت جاي آن بود كه نخست از گرفتن
شهري بر خويشتن ببالد كه گنجور و گوهرستان واژه هاي ناب پارسي است.گويش
هاي محلي فارسي، چه در جاي جاي ايران كنوني رايج باشد، چه بيرون از مرزهاي
سياسي، در حكم ذخاير ارزنده اي است كه انبوهي از واژه ها، اصطلاحات،
امثال، افسانه ها، اشعار و تصنيف هاي فارسي را نگاه داشته و گردآوري، ضبط،
تحقيق و نشر اهم آنها ضرورتي انكار ناپذير است.نيشابور با آن گذشته
درخشان تاريخي و فرهنگي، تاريخ هنوز از عهده شمارش بزرگان و دانشوران اين
سرزمين برنيامده، يكي از ارزشمند ترين گونه هاي گويش فارسي را تا امروز پاس
داشته است. حفظ تلفظ هاي درست و كهن، همچون مراعات دقيق واو يا ياي معلوم و
مجهول، حفظ بسياري از كنايات، استعارات و امثال برخي از وجوه زندگي گويش
نيشابوري است كه در اين نوشته بدانها اشارتي هست.عناصر دستوريدر
گويش نيشابوري بسياري عناصر دستوري ارزنده بر جاي مانده كه برخي امروز
متروك و ناشناخته است و شناسايي آنها بس سودمند تواند بود، از آن ميان به
ذكر چند پسوند بسنده مي كنم.الف) «وك» (واو مجعول + كاف تازي)؛ اين
پسوند كه پس از اسامي كوتاه و گاه اصوات مي آيد و معمولا صفت نسبي مي سازد،
كاربرد بسيار دارد و  هنوز زنده و تقريبا فعال است. همانند:بادوك {badok}: خودپسند و پر افاده ترسنوك {tersunok}: ترسو. گويا با وساطت نون وقايه گيلوك {gilok}: گل آلودب)
«له» (لام مفتوح + هاي غير ملفوظ)؛ اين پسوند كه معناي نسبت مي دهد، پس از
اسامي قرار مي گيرد و اسمي ديگر مي سازد و موارد استعمال آن بسيار است.
همچون:آوله {ahvla} و اوله {avla}: آبله و تاول. منسوب به «آو» (=آب) چله {chala}: چاله، گويا منسوب به «چه» (=چاه) چيكله {chikela}: قطره، منسوب به «چيك» (صداي افتادن قطره)ج) «يخ» (مصوت معلوم ياء + خاي معجمه)؛ اين پسوند پس از اسامي معناي شباهت دارد و صفت مي سازد. مانند:پتيخ {pettikh}: آشفته. ماننده به «پت» (pat) كه در نيشابور نخ در هم پيچيده و مانند آن را گويند تريخ {terikh}: راست ايستاده. گويا ماننده به «تير» زرنيخ {zernikh}: بيمارگونه و زردروي. گويا ماننده به «زر» با وساطت نون وقايهد)
«او» (مصوت الف + واو صامت)؛ اين پسوند معناي شباهت دارد و پس از صفاتي مي
آيد كه بر عيب و نقصان دلالت مي كند و صفتي ديگر مي سازد. مانند:شلاو {shallav}: شل گونه كراو {karrav}: كر گونه لنگاو {langav}: لنگ كونهه) «نا» (نون + مصوت الف)؛ اين پسوند، پس از صفات مي آيد و اسم مي سازد. مانند:تنگنا {tangna}: جاي تنگ سوزنا {suzuna & sevzuna}: سبزه عيدخزانه واژگانشناساي
واژه هاي ناشناخته متون پارسي كهن و بازيافت واژه هاي فنا شده فارسي از
ميان گويش هاي موجود يكي از نيازهاي بنيادين زبان و ادب فارسي است كه
گردآوري، ضبط و تحيق در گويش نيشابوري، بخش چشمگيري از اين نياز را برآورده
مي سازد.گويش كنوني نيشابور از واژه هاي دخيل تركي، عربي و زبان هاي
ديگر تهي نيست، اما راه يافتن اين واژه هاي بيگانه جاي واژه هاي بومي را
تنگ نكرده، بلكه لختي بر  غناي آن افزوده است. حيات هزاران واژه ناب فارسي
در گويش مردم اين سامان شاهد اين مدعاست. بسياري از واژه هاي نيشابوري در
فرهنگ ها و متون كهن پارسي بكار رفته و ريشه بسياري را در زبان هاي ايراني
كهن توان جست كه از اصالت ترديد ناپذير اين گويش حكايت دارد، اما مي خواهم
بگويم كه ارزش آن روي ديگر سكه بسي افزون تر است؛ يعني واژه هاي نابي گه در
فرهنگ ها و متون نيامده و آنها را نيشابوري ها مي شناسند.منتخبي اندك از واژه هاي جالب توجه نيشابوري:آغشگه {aghushga}: پنجره و دريچه كوچك.جزء اول آن «آغش»(=آغوش) است اخاد {akhad}: همراه با (معيت). جزء دوم اين كلمه «خاد» (=خود) و جزء اول آن ممكن است پيشوند نفي باشد اليفچ {alifch}: نوچ و چسبناك اندر {andar}: در تركيب و غير تركيب به معناي ناتني بيختنه {bekhena}: نزديك. مركب از بيخ+تن+ه. بيخ (bekh) و بيخت (bekht) نيز به همين معني است بنچه {buncha}: دسته اي از چيزي، مانند دسته اي اسكناس پرپري {perperi}: پروانه تيار {tiyar}: درست و آماده داي {day}: ديوار زينه {zina} و پزينه {pazina}: پله و پلكان سفچه {sefcha}: خربزه نارسيده امثال و اصطلاحاتصدها اصطلاح و ضرب المثل جالب و پرمفهوم  در ميان مردم نيشابور رايج است كه برخي از آنها در فارسي رسمي نظيري ندارد.نمونه اي چند از امثال و اصطلاحات نيشابوري:از گلو هم بدر رفتن (=از گلوي هم بدر شدن): يعني با هم كنار آمدن و از عهده هم بر آمدن پوشت چشم تنوك كيدن (= پشت چشم تنك كردن): يعني ناز و غمزه چشم به هنگام فخر فروشي و بر خود باليدن خاو نكيدن (= خواب نكردن) كنايه است از اعتماد  نكردناستعاراتمردم
نيشابور در ضمن سخنان روزمره خود كنايه ها، استعاره ها و تشبيه هاي بسيار
به كار مي برند كه از ديدگاه بلاغت ارزشمند و شايان توجه است. چند نمونه
زيبا:عره (=اره): زن وقيح و دريده بند تمبو كتا (=بند تنبان كوتاه): تنگ ظرف، آدم بي ظرفيت چوله غزك (=مترسك): شخص لاغر و ضعيف  واژه سازي و واژه يابيدر
گويش نيشابوري باب نحت، قلب، ابدال، تغيير شكل، اتباع و قابليت هاي
ساختاري، هريك ويژگي هايي دارد كه توانايي واژه سازي را در اين گويش افزايش
داده و از سوي ديگر مردم نيشابور چنان كه گذشت، خزانه اي از واژگان در
اختيار دارند كه به منظور معادل يابي براي واژه هاي بيگانه سخت سودمند
تواند بود و خود اين موضوع تحقيق جداگانه اي است و در اين نوشته به اشاره
اي كوتاه بسنده مي شود.گويش وران نيشابوري گاه براي افاده يك معني چندين واژه فارسي در اختيار دارند. مثلا:الف) براي اراده «سيلي» به مناسبت از هفت كلمه متفاوت سود مي جويند:بيخ گوشي {behkgoshi}؛ (نظر به محل اصابت ضربه) تو گوشي {tugoshi}؛ (نظر به محل اصابت ضربه) چك {chak}؛‌(نظر به محكمي ضربه) سيلي {sili}؛‌(بطور مطلق) شپات {shuppat}؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه) شرغستي {sherghesti}؛ (نظر به صداي حاصل از ضربه) كشيده {keshida}؛‌(نظر به امتداد فاصله آغاز و پايان حركت دست)ب) براي اراده «قاچ» به معناي يك برش از ميوه، به جز «قاچط» و «قاش»  كه تركي است، پنج كلمه فارسي هم در اختيار دارند؛اليف {alif}(=الف)؛‌(براي قاچ باريك) پله {pella}؛ (براي قاچ بزرگ كه نيمي از ميوه را شامل باشد) تريشه {trisha}؛‌(براي قاچ بسيار نازك) تلواش {talvash}؛‌(براي مطلق قاچ) فال {fal}؛‌(براي مطلق قاچ) ج) براي قسمت هاي مختلف چهره، واژه هاي جداگانه اي به كار مي برند؛ بوك {buk}؛‌(به معناي لپ) چغند {chughund}؛‌(به معناي فك) ريك {rik}؛‌(به معناي فرجه دهان) زبك {zebak}؛‌(به معناي قسمت داخلي لپ) لپ {lup}اكنون چند واژه ديگر كه صورت فارسي برخي از آنها در گويش نيشابوري منحصر به فرد است و در فارسي رسمي براي آنها نظيري نيست؛اشكاف {ishkaf}(=شكاف): كمد داخل ديوار حج دو دو {hajdadav}: سوسك چالاك و سريع السير دس خوشك {daskhushk}: خسيس فغوو {feggavu}: نوعي مرباي انگور كه امروزه «مارمالاد» مي گويند كليك {kelik}: انگشت كوچكواژه نامه گویش نیشابوریدیباچهچوله‌قـزك بارن كـن    بـــارن بـ‌‌پــاين كــنگندوم د زر خاكـــه    از توشنگي هلاكهبزغله شـــــير ميه    چپو پنيـــــــــر ميه با
ترانه‌ي چوله‌قزك، روزگاري نه چندان دور، روستازادگان نشابور، گوش به جاري
شدن ترنم باران بر دشت‌هاي سرزمين سپيده و نسيم صبح مي‌ايستادند. از اين
دست بسيارند ترانه‌ها، لالايي‌ها، افسانه‌ها، مثل‌ها و … كه پدران و
مادران ما، آرمان‌ها و آرزوها، دردها و سوزها، آموخته‌ها و تجربه‌ها،
داشته‌ها و نداشته‌ها، انديشه‌ها و باورهاي خود را در قالب آنها مي‌ريختند و
بر محمل گويش كهن و شيرين نيشابوري، سينه به سينه به فرزندانشان
مي‌سپردند.فلكلر (Folklore)مردمان، همواره با انگاره‌ها، سنت‌ها و
ميراث حكمت‌هاي زندگي كه از گذشته‌هاي دور به آنها رسيده است، زندگي
مي‌كنند. اين انگاره‌ها، سنت‌ها و حكمت‌ها كه از يك سو، حياتي شفاهي دارند
(بر زبان مردم جاريند از طريق زباني از نسلي به نسل بعدي منتقل مي‌شوند) و
از سويي ديگر، بازنمايي از هويت، جهان‌نگري و دانش عمومي گروهي از مردم‌اند
را «فرهنگ عامّه»، «فرهنگ مردم»، «دانش عوام» يا «فلكلر» ناميده‌اند.فلكلر
]فولكلور؛ فلكلور؛ فولكلر[، واژه‌اي فرانسوي است كه از دوجزء فلك (folk)
به معني توده، و لور (lore) به معني  دانش، تركيب يافته است، كه نخستين بار
آمبروزا مورتن (Ambroise Morton) در 1885 ميلادي، آثار باستان و ادبيات
توده را folklore ناميد. برخي تعريف‌ها براي فلكلر عبارتند از: علم به آداب
و رسوم توده‌ي مردم؛ افسانه‌ها و تصنيف‌هاي عاميانه؛ توده شناسي (فرهنگ
معين). فرهنگ عامه؛ مجموعه‌ي عقايد، انديشه‌ها، قصه‌ها، آداب و رسوم،
ترانه‌ها و هنرهاي ساده و ابتدايي يك ملت …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 31

 

ارزش گویش نیشابوری تحقیق در مورد ارزش گویش نیشابوری دانلود تحقیق ارزش گویش نیشابوری دانلود رایگان تحقیق ارزش گویش نیشابوری پروژه ارزش گویش نیشابوری مقاله ارزش گویش نیشابوری مقاله در مورد ارزش گویش نیشابوری پروژه در مورد ارزش گویش نیشابو

 • پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار

  آموزش طرح کسب و کار,پاورپوینت آماده آموزش طرح کسب و کار,پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار,تحقیق آموزش طرح کسب و کار,دانلو,دانلود پاورپوینت آموزش طرح کسب و کار,دانلود پاورپوینت در مورد آموزش طرح کسب و کار,دانلود رایگان پاورپوینت آموزش طرح کسب…

 • تحقیق وجه تسمیه شهرستان اروميه

  pdf,word,اروميه,پاورپوینت,پایان نامه اروميه,پروژه اروميه,پروژه در مورد اروميه,تحقیق آماده در مورد اروميه,تحقیق در مورد اروميه,دانلود تحقیق اروميه,دانلود رایگان تحقیق اروميه,رایگان,رشته جغرافیا,مقاله اروميه,مقاله در مورد اروميه,ورد تحقیق وجه تسمیه شهرستان اروميه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:وجه تسمه شهرستان اروميه…

 • تحقیق چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي

  تحقیق چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : چگونگی به خلافت رسيدن ابوبكر و فعاليتهاي حضرت علي،فرمت : wordتعداد صفحات : 116بخشی از متن تحقیق: مقدمهسقيفه‌ي بني ساعده محل سرپوشيده‌اي…

 • جزوه درك عمومی معماری

  جزوه درك عمومی معماري,جزوه درك عمومی معماري ارشد,جزوه درك عمومی معماري برای کنکور,جزوه درك عمومی معماري کنکور,دانلود جزوه درك عمومی معماري,دانلود جزوه درك عمومی معماري ارشد,دانلود جزوه درك عمومی معماري کنکور جزوه درك عمومی معماری رفتن به سایت اصلی دانلود جزوه…

 • طرح توجیهی بسته بندی عسل

  امکان سنجی بسته بندی عسل,برآورد هزینه بسته بندی عسل,دانلود طرح توجیهی بسته بندی عسل,طرح تاسیس بسته بندی,طرح توجیهی بسته بندی عسل,طرح توجیهی پیرامون بسته بندی عسل,طرح کارآفرینی بسته بندی عسل,طرح کسب و کار بسته بندی عسل,کارآفرینی بسته بندی عسل دانلود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1 و 2) دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی

  پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1 و 2) دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی کتاب شیمی تجزیه دستگاهی دکتر سیداحمد میرشکرایی و دکتر نادره رائی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب شیمی تجزیه دستگاهی (جلدهای 1…

 • پاورپوینت آناتومی

  آناتومی pdf,آناتومی بدن,آناتومی در جدول,اصطلاحات آناتومی,تعریف آناتومی,دانلود آناتومی,طراحی آناتومی,کتاب آناتومی پاورپوینت آناتومی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:پاورپوینت آناتومیقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 27بخشی از پاورپوینت:روزانه 5 تا 10 لیتر مایع به حفره پلور انفیلتره می گردد و از طریق عروق…

 • 5 فصل کتاب هيدروليک ابريشمي در قالب فايلهاي پاور پوينت

  جريان کانال هاي باز,هيدروليک دانلود 5 فصل کتاب هيدروليک ابريشمي در قالب فايلهاي پاور پوينت دانلود فایل   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: هيدروليک جريان کانال هاي باز

 • گزارش کارآموزی فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا

  اينترنتي,رسپينا,شرکت,فعاليت,کارآموزی,گزارش گزارش کارآموزی فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع فعاليت در شرکت اينترنتي رسپينا،در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهچکيده کارهاي انجام شده در شرکتISP چيست؟خدمات يک ISP چيست ؟سيستم…

 • پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی

  پاورپوینت کارآفرینی در نظریه های اقتصادی کارآفرینی در نظریه های اقتصادی رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کارآفرینی در نظریه های اقتصادی،در قالب ppt و در 23 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مکتب سوداگرایانمکتب کلاسیکفیزیوکرات‌ها- طبیعیونمارکس، بنیانگذار مکتب مارکسیسمریچارد کانتیلونجان…

 • امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان به همراه پاسخنامه شهریور 93

  آزمون الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان,امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2,امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان,دانلود نمونه سوال الکترونیک عمومی 2,نمونه سوال امتحان الکترونیک عمومی 2,نمونه سوال امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 دانلود امتحان نهایی الکترونیک عمومی 2 سوم هنرستان…

 • تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران

  تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایران رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق راز دیپلماسی فشرده آمریكا علیه ایرانقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 14بخشی از متن تحقیق:چکیده: در گزارش رییس شورای…

 • پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی (برور و همکاران)

  پرسش نامه آماده هویت ورزشی,پرسشنامه آماده هویت ورزشی,پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی,پرسشنامه هویت ورزشی,دانلود پرسشنامه آماده هویت ورزشی,دانلود پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی,دانلود پرسشنامه هویت ورزشی,هویت ورزشی دانلود پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی (برور و همکاران) دانلود فایل دانلود پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید فیلم های ژئوسنتتیک

  امکان سنجی تولید فیلم های ژئوسنتتیک,دانلود امکان سنجی تولید فیلم های ژئوسنتتیک,دانلود رایگان طرح تولید فیلم ژئوسنتتیک,طرح توجیهی تولید فیلم های ژئوسنتتیک,طرح تولید فیلم های ژئوسنتتیک,فیلم های ژئوسنتتیک دانلود گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید فیلم های ژئوسنتتیک دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق سیری در آثار سعدی

  آثار سعدی,آثار سعدی چیست,آثار سعدی در ادب فارسی,آثار سعدی شاعر,آشنایی با آثار سعدی,بررسی آثار سعدی,پایان نامه آثار سعدی,تحقیق آثار سعدی,تحقیق آثار سعدی شاعر,دانلود آثار سعدی,مقاله آثار سعدی,مقاله آثار سعدی شاعر دانلود تحقیق سیری در آثار سعدی دانلود فایل دانلود تحقیق…

 • گزارش کارآموزی نظارت بر پروژه ها در اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان

  گزارش کارآموزی نظارت بر پروژه ها در اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان کارآموزی نظارت بر پروژه ها رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی با موضوع نظارت بر پروژه ها در اداره كل نوسازي مدارس استان گلستان،در قالب word و…

 • پاورپوینت مدیریت، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها

  پاورپوینت مدیریت، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع مدیریت، ارزیابی و اندازه گیری عملکرد سازمان ها،در قالب pptx و در 102 اسلاید، قابل ویرایش،…

 • فایل مدل سازی رینگ در نرم افزار انسیس

  پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,پروژه نرم افزار انسیس,دانلود پروژه مدلسازی در نرم افزار انسیس,روشهای مدلسازی در نرم افزار انسیس,مدلسازی در نرم افزار انسیس,مدلسازی صفحه پیچ شده در در نرم افزار انسیس,نمونه مدلسازی در نرم افزار انسیس دانلود فایل مدل…

 • تحقیق شايسته سالاري

  اصول شایسته سالاری,اندازه گيري شايستگي,تحقیق شایستگی,تحقیق شایسته سالاری,تعريف شايسته سالاري,دانلود تحقیق شایسته سالاری,شايسته سالاري,شایستگی,ضرورت هاي شايسته سالاري,مباني شايسته سالاري,معيارهاي شايستگي دانلود تحقیق شايسته سالاري دانلود فایل دانلود تحقیق در مورد شایسته سالاری،در قالب doc و در 13 صفحه، قابل ویرایش،…

 • پاورپوینت شانه گرد (Rounded Shoulders)

  آشنایی با شانه گرد,انجام حرکات اصلاحی شانه گرد,پاورپوینت شانه گرد,پایان نامه شانه گرد,تحقیق شانه گرد,حرکات اصلاحی شانه گرد,حرکت اصلاحی شانه گرد,درد شانه گرد,درد شانه گردن,درمان شانه گرد,شانه گرد,شانه گرد چیست,شانه های گرد,مقاله شانه گرد دانلود پاورپوینت شانه گرد (Rounded Shoulders)…

 • پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل رگرسيون دو متغيره

  پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل رگرسيون دو متغيره رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل:عنوان: پاورپوینت فصل سوم کتاب مبانی اقتصاد سنجی گجراتی ترجمه ابریشمی با موضوع مدل رگرسيون دو متغيره: مسأله تخمينتعداد…

 • تحقیق آلومینا

  آلومینا,پاورپوینت آلومینا,پاورپوینت آماده مهندسی مواد آلومینا,تحقیق آلومینا,دانلود power point آلومینا,دانلود پاورپوینت آلومینا,دانلود پاورپوینت در مورد آلومینا,دانلود تحقیق آلومینا,دانلود رایگان پاورپوینت آلومینا,رایگان,علم مواد تحقیق آلومینا رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق آلومینا قالب بندی: فایل ورد (قابل ویرایش)تعداد صفحات: 79 بخشی…

 • تحقیق دايره شمول ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي

  پروژه ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي,تحقیق در مورد ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي,تحقیق ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي,حقوق جزایی,دانلود تحقیق ماده 632 قانون مجازات,کار تحقیقی ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي,مقاله ماده 632 قانون مجازات اسلا‌مي تحقیق دايره شمول ماده 632…

 • موس

  موس دانلود موس دانلود فایل طراحی شده در سالیدورک قابل مشاهده در SOLIDWORKS 2012 همراه فایل سه بعدی آماده جهت رندرگیری .   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: موس

 • پاورپوینت پمپ های هيدروليک و اجزای آن ها

  اجزای پمپ,انواع پمپهای هیدرولیک,پاورپوینت پمپ های هيدروليک,پمپ پره ای,پمپ پیستونی,پمپ دنده ای,پمپ های هيدروليک,پمپ های هيدروليک پره ای,پمپ های هيدروليک هواپیما,پمپ هیدرولیک,پمپهای هیدرولیکی,تحقیق پمپ های هيدروليک,مقاله پمپ های هيدروليک دانلود پاورپوینت پمپ های هيدروليک و اجزای آن ها دانلود فایل…

 • پاورپوینت و تحقیق سنگ شکن ها

  تحقیق کارخانه سنگ شکن,سنگ شکن های دورانی,سنگ شکن های سیار,سنگ شکن‌ های ضربه ای,سنگ شکن های غلطکی,سنگ شکن های فکی,سنگ شکن های مخروطی,کارخانه سنگ شکن,کارخانه سنگ شکن سازی,مقاله کارخانه سنگ شکن دانلود پاورپوینت و تحقیق سنگ شکن ها دانلود فایل…

 • تحقیق نیاز به آب و املاح در ورزشکاران

  بررسی ورزشکاران,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون ورزشکاران,پروژه ورزشکاران,تحقیق تربیت بدنی ورزشکاران,تحقیق در مورد ورزشکاران,تحقیق ورزشکاران,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد ورزشکاران,دانلود تحقیق ورزشکاران,مقاله ورزشکاران تحقیق نیاز به آب و املاح در ورزشکاران رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:ارزیابی…

 • تحقیق استان کرمان

  استان کرمان,استان کرمان جاهای دیدنی,استان کرمان گردشگری,استان کرمان نقشه,پاورپوینت استان کرمان,پایان نامه استان کرمان,تاریخچه استان کرمان,تحقیق استان کرمان,جاهای دیدنی استان کرمان,مقاله استان کرمان,منطق دیدنی استان کرمان تحقیق استان کرمان رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع استان کرمان،در قالب…

 • تحقیق رابطه زبان و تفکر

  تحقیق رابطه زبان و تفکر تحقیق رابطه زبان و تفکر رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق رابطه زبان و تفکرقالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 15بخشی از متن تحقیق:بحث درباره رابطه زبان و تفكر و تأثير اين دو…

 • نقشه ی بخش های شهرستان مبارکه

  استان اصفهان,بخش های شهرستان مبارکه,شیپ فایل بخش های شهرستان مبارکه,شیپ فایل بخش های شهرستانها,فایل جی آی اس بخشهای شهرستان مبارکه,نقشه ی بخش ها,نقشه ی بخش های شهرستان مبارکه,نقشه ی بخش های شهرستانها,نقشه ی جی آی اس بخش های شهرستان مبارکه…

 • جزوه آموزشی توابع ریاضی و مثلثات در اکسل

  آموزش توابع ریاضی در اکسل,آموزش توابع ریاضی و مثلثات در اکسل,آموزش توابع مثلثات در اکسل,آموزش توابع مثلثاتی در اکسل,توابع ریاضی در اکسل,توابع ریاضی و مثلثات در اکسل,توابع مثلثات در اکسل,توابع مثلثاتی در اکسل,جزوه توابع مثلثات در اکسل دانلود جزوه آموزشی…

 • جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا

  جزوه جغرافیای شهری,جزوه جغرافیای شهری ایران,جزوه جغرافیای شهری جغرافیا,جزوه جغرافیای شهری رشته جغرافیا,جزوه مبانی جغرافیای شهری,دانلود جزوه جغرافیای شهری,دانلود رایگان جزوه جغرافیای شهری دانلود جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران) رشته جغرافیا دانلود فایل دانلود جزوه جغرافیای شهری (مبانی و ایران)…

 • پرسش نامه حجاب

  ارزیابی وضعیت حجاب,پرسش نامه حجاب,پرسش نامه میزان حجاب,پرسشنامه حجاب,دانلود پرسش نامه حجاب,دانلود پرسشنامه حجاب,درصد حجاب,سنجش میزان حجاب,ملاک حجاب,ملای ارزیابی حجاب,میزان حجاب,وضعیت حجاب دانلود پرسش نامه حجاب دانلود فایل دانلود پرسش نامه با موضوع حجاب، در قالب word و در 4…

 • مقاله حسابداری مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده های پانل، به همراه ترجمه

  ترجمه مقاله حسابداری,ترجمه مقاله حسابداری دارایی,ترجمه مقاله دارایی نامشهود,دانلود ترجمه مقاله حسابداری,دانلود مقاله حسابداری ترجمه شده,مقاله ترجمه شده حسابداری,مقاله ترجمه شده دارایی نامشهود,مقاله حسابداری با ترجمه,مقاله حسابداری ترجمه شده دانلود مقاله حسابداری مدل ارزشیابی دارایی نامشهود با استفاده از داده…

 • تحقيق اصول پایه در طراحی بسته بندی

  پروژه طراحی بسته بندی,تحقیق در مورد طراحی بسته بندی,تحقیق طراحی بسته بندی,تمقاله طراحی بسته بندی,طراحی بسته بندی,طراحی بسته بندی اسباب بازی,طراحی بسته بندی چیست,طراحی بسته بندی محصولات غذایی,طراحی بسته بندی مواد غذایی دانلود تحقيق اصول پایه در طراحی بسته بندی…