تحقیق تاريخ پيدايش HACCP

پروژه تـاريـخ پـيدايـش HACCP,تـاريـخ پـيدايـش HACCP,تحقیق در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP,دانلود تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP,دانلود رایگان تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP,مقاله تـاريـخ پـيدايـش HACCP,مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP
تحقیق تاريخ پيدايش HACCP

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:معرفي (INTRODUCTION)تـاريـخچه پـيدايـش HACCP1959 شركت پيلسبري (PILLSBURY) مفهوم HACCP را براي ناسا ابداع كرد.1971 مفهوم HACCP در ايالات متحده آمريكا ارائه شد.1980 سازمان بهداشت جهاني و سازمان ICMSF در مورد HACCP گزارش مي دهند.1983 بخش اروپائي سازمان بهداشت جهانيHACCP را به عنوان يك ابزاركارآمد براي مواد غذائي‏توصيه ميكند.1985سازمان NRC در ايالات متحده آمريكا HACCP را توصيه مي نمايد.1988 كتاب سازمان ICMSF در مورد HACCP انتشار مي يابد.1991 گنجانيدن ضوابط HACCP در كدكس1993 الي 1995 برگزاري جلسات مشاوره توسط سازمان بهداشت جهاني و سازمان خواروبار و كشاورزي1997 كد كس مستندات تجديدنظر شده را منتشر مي كند.1998 سازمان بهداشت جهاني و سازمان خوارو بار و كشاورزي راهنمايي براي ارزيابي نظارتي HACCP تهيه ميكنند.اداره ملي هوانوردي و فضاNASA: National Aeronoutics and Space AdminisTration انجمن بين المللي مشخصات ميكروبيولوژيكي غذاICMSF : International Dairy Federation CODEX : Codex Alimentarius Commission on FAO/WHO Organizationكميسيون مواد غذائي كدكس/ يك سازمان غذا وكشاورزي/سازمان بهداشت جهاني HACCP  چيست ؟ HACCP مخفف كلمات Hazard Analysis Critical Control Pointيعني :تجزيه و تحليل خطر و نقطه كنترل بحراني است كه به عنوان ابزار تحليلي براي :توليد وارائه غذاي سالم براي مصرف كنندگان سراسر جهانايجاد سيستمي پويا، فراگير و كاربردي منطقي و قابل فهم مبتني بر پيشگيري از وقوع خطرچـــرا HACCP  ؟روشهاي بازرسي سنتي كفايت لازم را نمي نمايد.به بازرسيهاي غيرقابل اعتماد كه براي ايمني محصول انجام مي شود پايان مي دهد.بازنگري كنترلهاي گذشته را توصيه مي نمايد.با اطمينان از سلامت محصول، هزينه ها را كاهش مي دهد.بر روي منابعي كه بر سلامت محصول مؤثرند تمركز دارد.از انجام نشدن كنترلها جلوگيري مي نمايد.به صورت دوره اي و سيستماتيك بر اصلاح روشها تاكيد مي نمايد.از بهدررفتن محصول و فراخوان آن جلوگيري مي نمايد.ضرورت HACCP  براي :  شناسائي خطرات مواد غذايي و فراخوان آنها آموزش براي رعايت اصول بهداشتي در فرآيندهاي غذائيكنترل خطرات باكتريولوژيجابجائي ضايعاتمواد اوليه خام و روش كنترل كيفيت آنهابرنامه نظافت كارخانهكنترل جانواران موذيشكايات مشتريانپايش و اندازه گيري محصولاستانداردهاي بهداشتي مواد غذائي و مميزي آنهاكنترل درجه حرارت2- تعاريف و واژگان•    خطر (HAZARD) عامل بيولوژيكي،شيميائي و يا فيزيكي موجود در مواد غذائي كه براي مصرف كنندگان زيان آور باشد.  •    تجزيه وتحليل خطر (HAZARD ANALYSIS) فرآيند
جمع آوري و ارزيابي اطلاعات مربوط به خطرات كه از شروع تا پايان توليد
واستفاده محصول ممكن است بروز نمايد و سلامت مواد غذايي را تهديد كند و
بايد در طرح HACCP بيان گردد.  •    طرح HACCP مداركي كه بر اساس
اصول HACCP به منظور اطمينان از كنترل خطرات براي سلامت محصول در
ايستگاههاي چرخه مواد غذائي بايدتعيين و كنترل شود، تهيه مي گردد.•    نقطه كنترل بحراني (Critical Control Point) مرحله اي كه كنترل بايد به منظور حذف يك خطر يا رساندن آن بحدقابل قبول انجام گيرد.  •    حد بحراني (Critical Limit) ميزان يا حدي كه بين قبول و غير قبول واقع است.  •    سيستم HACCP (HAccp System) سيستم مديريتي است كه براي شناسائي، ارزيابي و كنترل خطرات كه براي سلامت مواد غذائي كاربرد دارد طراحي شده است  .•    درخت تصميم گيري نقطه كنترل بحراني (Critical Control Point Decision Tree) سئوالاتي كه به صورت سيستماتيك براي تعيين نقطه بحراني مورد استفاده قرار مي گيرد.•    سازمان (Organization)موسسه،
شركت يا اداره اي كه مسئوليت توليد و ارائه خدمت در چرخه مواد غذائي را
(تهيه، توليد، بسته بندي ، نگهداري و توزيع تا مرحله مصرف) را بر عهده
دارد.  •    پايش (Monitoring)اقدامي برنامه ريزي شده اي كه از مشاهده و اندازه گيري براي كنترل CCP ها در يك سازمان انجام مي گيرد.•    روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي SSOP  (Sanitation Standard Operation Procedures)      خطرات بيولوژيكي الف : خطرات ماكروبيولوژيكيميكروارگانيزمهاي بيماري زا در فرآورده كه به طور غير مستقيم خطر آفرين مي باشد مثل مگس و حشراتب : خطرات ميكروبيولوژيكي ميكروارگانيزمهاي بيماري زا و يا مسموم كننده مواد غذائي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر سلامت انسان تاثير مي گذارد.مستقيم = عفونت يا تهاجم به بافتهاي بدنغيرمستقيم = مسموميت در مواد غذائي توسط باكتريها، كپكها يا قارچباكتريها، ويروس ها، انگلها و تك ياختگان وسموم ناشي از قارچها مي باشند.  باكتريهاي بيماري زا آلوده كننده مواد غذائيسالمونلا (Salmonella)  شيگلا (Shigella)  اشرشيياكولي (E.Coli) كلستريديوم بوتولينوم (Closdtridium BotuLinum) معمولاً در خاك، سبزيجات آلوده، مواد غذائي خام وجود دارند.  ويروسها از طريق مايعات، سطوح كار، وسايل و تجهيزات و مواد غذائي انتشار مي يابد. انگلها و تك ياختگان :اغلب با مصرف گوشت هاي آلوده، آب آلوده انسان رامبتلا مي كنند.سموم ناشي از قارچ اغلب ناشي از غلات آلوده يا فرآورده هاي دامي شير به انسان منتقل مي شوند. مانند آفلاتوكسين ها ، پاتولين، ارگوت، تريكوتسين  •    خطرات شيميايي مواد
شيميايي پاك كننده ، سموم دفع آفات، مواد حساسيت زا، فلزات سمي، افزودني
هاي شيميايي، جابجائي مواد پلاستيكي مواد بسته بندي، پس مانده هاي فعاليت
دامپزشكيخطرات فيزيكي شيشه ، سنگ، فلزات ، چوب ، جسم حشرات بزرگ يا بدن جوندگان  3- برنامه هاي مقدماتي (Prerequisite Programs)3-1- تضمين مديريت (Management Assurance) مديريت
بايد متعهد گردد تا سيستم مديريت ايمني را ايجاد نمايد كه شامل خط مشي
ايمني و آگاهي لازم براي اجراي يك سيستم HACCP اثربخش مي باشد.مديريت
سازمان مسئوليت دارد تا سيستم HACCP را ايجاد، اجراء و نگهداري نمايد و
منابع لازم راجهت اجراي سيستم HACCP و بهبود مستمر آن اختصاص دهد.مدير ارشد سازمان مسئوليت نهائي ايمني محصولات رابر عهده دارد.3-2- روشهاي اجراي استاندارد رعايت اصول بهداشتي (Sanitation Standard Operation Procedures)سازمان بايد نيازمنديهاي بهداشت عمومي، كدكس و مقررات مرتبط با محصولات خود را بكار ببندد.سازمان بايد روشهاي اجرائي رعايت اصول بهداشت خود را مشخص و مدون نمايد كه اين روشها شامل :سلامت آب مصرفينظافت سطوحي كه با محصول در تماسند.جلوگيري از آلودگيهاشستن و ضدعفوني كردن دست قبل از شروع كار و بعد از استفاده از سرويس بهداشتيمحافظت مواد غذايي، وسايل بسته بندي و سطوحي كه بامواد غذائي تماس دارنداز آلودگيها يا مواد فاسد كننده روش درست نصب برچسب، نگهداري و استفاده از تركيبات سميكنترل وضعيت سلامتي كاركنانكنترل حشرات و جانوران موذيساخت خطوط توليد و نصب تجهيزاتكنترل مواد زائدسوابق
كنترلهاي اصول بهداشتي بايد ايجاد ونگهداري و ارزيابي شود، اقدام اصلاحي
براي اصول بهداشتي خارج از كنترل بايد به صورت ادواري تعيين شود….این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 43

 

تـاريـخ پـيدايـش HACCP تحقیق در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP دانلود تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP دانلود رایگان تحقیق تـاريـخ پـيدايـش HACCP پروژه تـاريـخ پـيدايـش HACCP مقاله تـاريـخ پـيدايـش HACCP مقاله در مورد تـاريـخ پـيدايـش HACCP

 • طرح توجیهی توليد و فروش گردو

  امکان سنجی توليد و فروش گردو,برآورد هزینه توليد و فروش گردو,توليد و فروش گردو,دانلود طرح توجیهی توليد و فروش گردو,طرح توجیهی توليد و فروش گردو,طرح کارآفرینی توليد و فروش گردو,طرح کسب و کار توليد و فروش گردو,کارآفرینی توليد و فروش…

 • نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان هشترود (واقع در استان آذربایجان شرقی)

  استان آذربایجان شرقی,جهت شیب,جهت شیب استان ها,دانلود نقشه جهت شیب,نقشه جهت جغرافیایی,نقشه جهت شیب,نقشه جهت شیب استان ها,نقشه رستری جهت شیب,نقشه ی جهت شیب شهرستان ها,نقشه ی جهت شیب شهرستان هشترود دانلود نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان هشترود (واقع…

 • تحقیق بررسی پاکستان

  بررسی پاکستان,پایان نامه بررسی پاکستان,پروژه بررسی پاکستان,پروژه در مورد بررسی پاکستان,تحقیق آم,تحقیق در مورد بررسی پاکستان,دانلود تحقیق بررسی پاکستان,دانلود رایگان تحقیق بررسی پاکستان,مقاله بررسی پاکستان,مقاله در مورد بررسی پاکستان تحقیق بررسی پاکستان رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:پاکستانپاکستان…

 • پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار

  برگزیده اشعار سعدی,پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار,حکایت گلستان,خوشرویی در قرآن,کتاب شازده کوچولو,محمد حسین شهریار پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار رفتن به سایت اصلی مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت بیوگرافی استاد شهریار قالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 13فهزست مطالبمحمد حسین شهریار1حکایت گلستان3برگزیده اشعار سعدی4مخزن الاسرار5خوشرویی در قرآن6کتاب…

 • تحقیق تاریخچه عکاسی

  پایان نامه روانشناسی پیرامون عکاسی,پروژه عکاسی,تحقیق در مورد عکاسی,تحقیق روانشناسی عکاسی,تحقیق عکاسی,دانلود تحقیق روانشناسی در مورد عکاسی,دانلود تحقیق عکاسی,مقاله عکاسی تحقیق تاریخچه عکاسی رفتن به سایت اصلی  بخشی از متن تحقیق:سالها قبل از اینکه عکاسی اختراع شود اساس کار دوربین…

 • نقشه زمین شناسی شهرستان سیرجان

  شیپ فایل زمین شناسی شهرستان سیرجان,شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان سراوان,شیپ فایل سازندهای شهرستان سیرجان,شیپ فایل لیتولوژی شهرستان سیرجان,نقشه زمین شناسی شهرستان سیرجان,نقشه لیتولوژی شهرستان سیرجان,نقشه ی سازند های شهرستان سیرجان دانلود نقشه زمین شناسی شهرستان سیرجان دانلود فایل…

 • تشريفاتي بودن قرارداد

  اصل رضایی بودن عقود,بيع بين المللي كالاها,تحقیق اصل رضایی بودن عقود,تحقیق تحول به سوي رضايي بودن,تحقیق رضایی بودن عقود,تحول به سوي رضايي بودن,تشریفاتی بودن قراردادها,رضایی بودن عقود,كنوانسيون وين,مقاله اصل رضایی بودن عقود دانلود تشريفاتي بودن قرارداد دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • پاورپوینت بررسی انواع روش‌ هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري ها

  پاورپوینت بررسی انواع روش‌ هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی انواع روش‌هاي مدرن تأمين مالي در شهرداري ها، در قالب ppt و در 62 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روش‌ های تأمین…

 • جزوه پایگاه داده 1 و 2 رشته کامپیوتر و نرم افزار

  جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کام,جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر,جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر برای کنکور,جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوترکنکور,دانلود جزوه پایگاه داده 1 و2 رشته کامپیوتر جزوه پایگاه داده 1 و 2…

 • پاورپوینت پست مدرن

  پاورپوینت پست مدرن,پایان نامه پست مدرن,پست مدرن,پست مدرن چیست,پست مدرنیسم,پست مدرنیسم چیست,پست مدرنیسم چیست؟,تحقیق پست مدرن,دانلود پایان نامه پست مدرن,دانلود تحقیق پست مدرن,دانلود مقاله پست مدرن,مقاله پست مدرن دانلود پاورپوینت پست مدرن دانلود فایل دانلود پاورپوینت با موضوع پست مدرن،در…

 • تحقیق حيات وحش ايران

  پایان نامه حيات وحش ايران,پروژه حيات وحش ايران,پروژه در مورد حيات وحش ايران,تحقیق آم,تحقیق در مورد حيات وحش ايران,حيات وحش ايران,دانلود تحقیق حيات وحش ايران,دانلود رایگان تحقیق حيات وحش ايران,مقاله حيات وحش ايران,مقاله در مورد حيات وحش ايران تحقیق حيات…

 • گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب

  گزارش کارآموزی حسابداری,گزارش کارآموزی حسابداری اداره آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی حسابداری شرکت آب و فاضلاب,گزارش کارآموزی رشته حسابداری,گزارش کارآموزی رشته حسابداری اداره آب و فاضلاب دانلود گزارش کارآموزی حسابداری در اداره آب و…

 • نقشه ی منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان

  دانلود نقشه هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان,شیپ فایل خطوط هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان,شیپ فایل منحنی های,نقشه خطوط هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان,نقشه منحنی های هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان,نقشه هم تبخیر استان سیستان و بلوچستان…

 • تحقیق اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان

  پیشینه تحقیق توانمندسازی کارکنان,تحقیق توانمندسازی کارکنان,تحقیق در مورد توانمندسازی کارکنان,تحقیق درباره توانمندسازی کارکنان,توانمندسازی کارکنان,توانمندسازی کارکنان pdf,توانمندسازی کارکنان مقاله,توانمندسازی کارکنان و تحول سازمانی دانلود تحقیق اثرات فن آوری اطلاعات بر توانمندسازی شغلی کارکنان دانلود فایل دانلود تحقيق در مورد اثرات فن آوری اطلاعات…

 • كتاب تعبير خواب سلمان فارسي

  كتاب تعبير خواب سلمان فارسي دانلود كتاب تعبير خواب سلمان فارسي دانلود فایل كتاب تعبير خواب سلمان فارسي   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: كتاب تعبير خواب سلمان فارسي

 • فایل اکسل فهرست بهای راه و باند 1396

  اکسل فهرست بهای راه و باند 1396,اکسل فهرست بهای راه و باند 1396 رایگان,اکسل فهرست بهای راه و باند 96,دانلود اکسل فهرست بهای راه,دانلود اکسل فهرست بهای راه و باند 1396,دانلود رایگان اکسل فهرست بهای راه و باند 1396,فایل اکسل…

 • تحقیق مقدمه ای بر پرورش بوقلمون

  بوقلمون,پرورش,تحقیق بوقلمون,مقاله بوقلمون تحقیق مقدمه ای بر پرورش بوقلمون رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مقدمه ای بر پرورش بوقلمون،در قالب word  و در 32 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:منشع اصلی بوقلمون از آمریکای لاتین و مکزیک بوده…

 • تحقیق تولید مثل

  پایان نامه تولید مثل,پروژه تو,تحقیق تولید مثل,تولید مثل,تولید مثل اسب,تولید مثل انسان,تولید مثل حیوانات,تولید مثل خوک,تولید مثل فنچ,تولید مثل قناری,تولید مثل کوسه,تولید مثل گیاهان,تولید مثل مار,تولید مثل مرغ عشق,ر مارها,مقاله تولید مثل دانلود تحقیق تولید مثل دانلود فایل دانلود تحقیق با…

 • تحقیق دنيا و دنيا پرستی

  تحقیق دنيا و دنيا پرستی رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع دنيا و دنيا پرستی،در قالب word و در 18 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:بشر محکوم است از غرايز خود پيروي کند . در وجود بشر غرايزي…

 • پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا

  پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فارسی دوم ابتدایی با موضوع کوشا و نوشا،در قالب ppt و در 7 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:درس در یک نگاه:در این درس داستان…

 • مقاله ترجمه شده طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت تقاضا

  مقاله ترجمه شده طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت تقاضا مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع طراحی زنجیره تأمین استوار با تولید چابک تحت عدم قطعیت…

 • تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن

  تحقیق پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع پيدايش علم شيمي و بعضي اصطلاحات آن،در قالب word و در 20 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه: علم شيمي شيمي…

 • آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه

  آزمون استخدامی بانک,آزمون استخدامی بانک سرمایه,آزمون استخدامی بانک ملی,آزمون استخدامی بانک ها,سوالات آزمون استخدامی بانک,سوالات آزمون استخدامی بانک تجارت,سوالات آزمون استخدامی بانک ملت,سوالات آزمون استخدامی بانک ها با پاسخنامه دانلود آزمون استخدامی بانک کشاورزی همراه با پاسخنامه دانلود فایل دانلود…

 • تحقيق درك تعصب

  تحقيق,تعصب داشتن,دانلود تحقيق,درك تعصب,روانشناسي,كار تحقيقي دانلود تحقيق درك تعصب دانلود فایل در جامعه اي كثير و متنوع به سر مي بريم كه افرادي از نژاد ها و اديان عقايد سياسي و عليتهاي متفاوت در آن وجود دارند متأسفانه اين ثرت…

 • جزوه تئوري و اصول هیدرولیک

  جزوه تئوري و اصول هیدرولیک,جزوه تئوري و اصول هیدرولیک ارشد,جزوه تئوري و اصول هیدرولیک برای کنکور,جزوه تئوري و اصول هیدرولیک کنکور,دانلود جزوه تئوري و اصول هیدرولیک,دانلود جزوه تئوري و اصول هیدرولیک ارشد,دانلود جزوه تئوري و اصول هیدرولیک کنکور جزوه تئوري…

 • پاورپوینت استاندارد PCF (APQC)

  پاورپوینت استاندارد PCF (APQC) استاندارد PCF رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع استاندارد PCF (APQC)،در قالب ppt و در 21 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:آشنايي با مفاهيم فرآيند، رویکرد فرآیندی و مديريت فرآينديتعاریف فرآیندرويكرد فرآيندیفرآینداز ساختارهاي سازماني وظيفه‌ اي…

 • تحقیق تاریخچه دوچرخه

  بررسی دوچرخه,پایان نامه تربیت بدنی پیرامون دوچرخه,پروژه دوچرخه,تحقیق تربیت بدنی دوچرخه,تحقیق در مورد دوچرخه,تحقیق دوچرخه,دانلود تحقیق تربیت بدنی در مورد دوچرخه,دانلود تحقیق دوچرخه,مقاله دوچرخه تحقیق تاریخچه دوچرخه رفتن به سایت اصلی بخشی از متن تحقیق:مقدمه :از اختراع اولين دوچرخه در…

 • پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن

  پژوهش نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پژوهش با موضوع نقدشوندگی بازار، نقد شوندگی سهام و عوامل مربوط به آن،در قالب doc و در 43 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:مقدمه سرمایه…

 • پاورپوینت بررسی بیمه حمل و نقل دریایی

  پاورپوینت بررسی بیمه حمل و نقل دریایی رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع بررسی بیمه حمل و نقل دریایی، در قالب ppt و در 31 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تاریخچه بیمه دریاییاصطلاحات بیمه ایانواع خسارتانواع بیمه نامه حمل دریاییانواع…

 • تحقیق سود سرمايه گذراي

  تحقیق سود سرمايه گذراي سود سرمايه گذراي رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق سود سرمايه گذراي قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 18 بخشی از متن تحقیق:مقدمه بدون شك مهمترين انگيزة سرمايه گذراي كسب سود مورد استفاده توسط…

 • طراحی و اجرای سد بتنی دوقوسی طرح کارون3

  تحقیق اجرای سد کارون3,تحقیق ساخت سد کارون3,تحقیق طراحی سد بتنی,ساخت سد بتنی کارون3,طراحی سد بتنی,طراحی سد بتنی دو قوسی,طراحی سد بتنی دوقوسی کارون3,طراحی سد کارون3,گزارش طراحی سد بتنی دوقوسی,گزارش طراحی سد کارون3 دانلود طراحی و اجرای سد بتنی دوقوسی طرح…

 • پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی

  انواع شخصیت,انواع شخصیت انسان,انواع شخصیت پردازی,انواع شخصیت حقوقی,انواع شخصیت در داستان,انواع شخصیت زنان,انواع شخصیت ها,انواع شخصیت های روانی,انواع شخصیت های کارتونی,پاورپوینت انواع شخصیت,تحقیق انواع شخصیت,مقاله انواع شخصیت پاورپوینت انواع شخصیت و ویژگی های بارز شخصیتی رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 (گزارش عملکرد مالي)

  تحقیق و پاورپوینت استاندارد حسابداري شماره 6 (گزارش عملکرد مالي) رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق و پاورپوینت با موضوع استاندارد حسابداري شماره 6 (گزارش عملکرد مالي)،در قالب word و در 18 صفحه، در قالب pptx و در 37 اسلاید،…

 • تحقيق مقدمه ای بر ویروس های کامپیوترو سایر برنامه های مخرب

  انواع ويروسها,برنامه هاي مخرب,تحقيق كامپيوتر,تحقيق مقدمه ای بر ویروس های کامپیوترو سایر برنامه های مخرب,تروجانها,دانلود تحقيق,كار تحقيقي كامپيوتر,كامپيوتر و آي تي,ويروسها,ويروسهاي كامپيوتري دانلود تحقيق مقدمه ای بر ویروس های کامپیوترو سایر برنامه های مخرب دانلود فایل یک ویروس ،یک برنامه…

 • پاورپوینت کنترل رسوب همراه آبگیر

  پاورپوینت کنترل رسوب همراه آبگیر کنترل رسوب همراه آبگیر رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع کنترل رسوب همراه آبگیر،در قالب ppt و در 44 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:روش های کلی آبگیری از رودخانهکاربرد صفحات مستغرق در آبگیری از…