تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب

پروژه جغرافياي جزيره‌ العرب,پروژه در مورد جغ,تحقیق در مورد جغرافياي جزيره‌ العرب,جغرافياي جزيره‌ العرب,دانلود تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب,دانلود رایگان تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب,مقاله جغرافياي جزيره‌ العرب,مقاله در مورد جغرافياي جزيره‌ العرب
تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:جغرافياي جزيره‌العربجزيره‌العرب
سرزمين خشكي است كه از سه سوي در حصار آب قرار گرفته است. در غرب آن درياي
سرخ قرار دارد كه حد فاصل جزيره‌العرب و قارة آفريقاست؛ جنوب آن به
اقيانوس هند محدود مي‌شود و در شرق آن درياي عمان و خليج‌فارس قرار گرفته
است كه جزيره‌العرب را از ايران جدا مي‌سازد. تنها در قسمت شمالي با عراق و
شامات پيوند زميني دارد.جزيره‌العرب از نظر جغرافيايي به چند بخش تقسيم مي‌شود:1. حجاز؛ سواحل شرقي درياي سرخ و طبعاً شامل بخشي از ناحية غربي جريره‌العرب است. در اين باره بيشتر خواهيم نوشت.2. تهامه؛ آن بخش از جزيره‌العرب است كه در جنوب حجاز قرار دارد.در
تعريفي ديگر، خود حجاز دو ناحية غربي و شرقي دارد؛ ناحية شرقي آن، كه
منطقه‌‌اي كوهستاني است «حجاز» ناميده مي‌شود و قسمت غربي آن، كه دشتي
سرازير به سوي درياي سرخ است، «تهامه» نام دارد.3. نجد؛ قسمت مياني جزيره‌العرب از شمال به جنوب است، كه در شرق حجاز قرار دارد. 4.
عروض؛ به بخش وسيعي از جزيره‌العرب، كه در ناحية شرقي جزيره است، اطلاق
مي‌شود. در اين قسمت، شهرهاي احساء و قطيف واقع است. در حاشية شرقي و
جنوب‌شرقي جزيره، كشورهاي قطر، بحرين و عمان قرار دارند.5. يمن؛ شامل نواحي جنوبي جزيره‌العرب است و يمن جنوبي و يمن شمالي را دربر مي‌گيرد كه خود دو كشور مستقل‌اند.بدين
ترتيب، جزيره‌العرب افزون بر آنكه از لحاظ جغرافيايي به مناطق مختلف تقسيم
مي‌شود، از لحاظ سياسي نيز كشورهاي چندي در آن قرار دارد. امروزه
گسترده‌ترين و مهمترين بخش جزيره‌العرب، كشور عربستان سعودي است.كشور عربستان سعوديدر
دوران ما، بخش بزرگي جزيره‌العرب را كشور عربستان سعودي تشكيل مي‌دهد؛
ديگر كشورهاي موجود در شبه جزيره، عبارتنداز يمن، كويت، بحرين،
امارات‌متحدة عربي، قطر و عمان.كشور سعودي كه در گذشته به نام
«الجزيره‌العربيه» شهرت داشته، اكنون به نام خاندان آل سعود شناخته مي‌شود؛
خانداني كه فعاليت خود را از قرن دوازدهم هجري در «نجد» آغاز كرد. در اين
باره در جاي ديگري سخن خواهيم گفت.زماني كه ملك عبدالعزيز بر اين كشور
سلطه يافت، نام آن را به «المملكه‌العربيه السعوديه» تغيير داد. مساحت اين
كشور 000/240/2 كيلومتر مربع است. در شمال با اردن و عراق، در جنوب با يمن
جنوبي و شمالي و در شرق با امارات، بحرين قطر و عمان همسايه است. نشان
عمومي اين كشور يك نخل در بالا، با دو شمشير در پايين است كه يكديگر را قطع
كرده‌اند. هر دوي اينها به نوعي فرهنگ عربي را در كشور عربستان سعودي نشان
مي‌دهد.كشور سعودي، داراي شش منطقة بزرگ است كه عبارتنداز:1ـ منطقة حجاز، كه مهم‌ترين شهرهاي آن مكه، مدينه، طائف و جده است.2ـ منطقة شمالي، كه شهرهاي مهم آن تبوك، حائل و عرعر است.3ـ منطقة ربع‌الخالي، كه مهم‌ترين شهرهاي آن عبيله و شواله است.4ـ منطقة شرقي، كه مهم‌ترين شهرهاي آن عبارتنداز دمام، ظهران و جبيل.5ـ منطقة عسير، كه مهم‌ترين شهرهاي آن نجران، ابها، خميس و جيزان است.6ـ منطقة نجد،‌ كه مهم‌ترين شهرهاي آن عبارتنداز:‌ رياض، الخرج، درعيه، عنيزه و بريده.منطقة حجازكلمة‌
حجاز از «حاجز» گرفته شده و به معناي «مانع» است. اين نام بدين دليل است
كه رشته‌كوه «سراه»‌ كه از شمال تا جنوب در برابر درياي سرخ كشيده شده و
طول آن 1760 كيلومتر است، دو قسمت را از يكديگر جدا كرده كه در يك سوي آن
نجد و در سوي ديگر تهامه قرار گرفته است. بدين ترتيب، اين كوهها مانعي در
ميان اين دو ناحيه است و حجاز دقيقاً شامل بخش كوهستاني به سمت غرب؛ يعني
درياي سرخ است. در واقع، بخشي از حاشية شرقي درياي سرخ را كه مكه و مدينه
در آن قرار دارد، حجاز مي‌نامند.حجاز چون ديگر نواحي جزيره‌العرب،
بسيار خشك و كم آب است و تنها در برخي از وادي‌ها، آب‌هاي فصلي و يا چاه
وجود دارد كه از قديم برخي از قبايل عرب را پيرامون خود گرد آورده است. به
همين دليل، در قديم و تا چند دهة اخير، يكجانشيني شهري و روستايي كمتر در
حجاز وجود داشته و در زمان ظهور اسلام تنها چند ناحيه به عنوان مراكز شهري
شناخته مي‌شده است:‌ مكه، طائف،‌يثرب و خيبر.شهر مكه و موقعيت جغرافيايي آنمهمترين
شهر و مقدس‌ترين نقطة حجاز، بلكه جزيره‌العرب، شهر مكه است. اين شهر در
فاصلة هشتاد كيلومتري شرق درياي سرخ واقع است. شهر مكه در طول 40 درجه و 9
دقيقه و عرض 31 درجه و 28 دقيقة خط استوا قرار گرفته و 330 متر از سطح دريا
بلندي دارد.فلسفة پيدايش اين شهر كه به نام «ام‌القري» نيز شناخته
مي‌شده، به دو جهت است: نخست مركزيت عبادي و دوم مركزيت تجاري آن. اين شهر،
در قرآن «بكه» هم ناميده شده است. در برخي از روايات، مكه نام حرم و بكه
نام مكان كعبه دانسته شده است. در برخي نقلها «بكه» به معناي بكاء مردم در
آن و در برخي ديگر «يبك الناس بعضهم بعضا» به معناي مزاحم شدن برخي بر برخي
ديگر و در واقع ازدحام معنا شده است.دربارة نامگذاري آن به «مكه»،
اقوال مختلفي نقل شده است؛ از آن جمله گفته‌اند: مكه در اصل تركيبي از «مك»
و «رب» بوده. مك به معناي «بيت»‌ است و مكه يعني بيت‌الرب يا بيت‌الله. در
نقلي ديگر آمده است: بك به عنوان يك پسوند، به معناي واحه و وادي آمده،
مثل «بعل‌بك» كه به معناي وادي بك است. بدين ترتيب، براساس نامي كه بطلميوس
براي مكه گفته است (يعني «ماكارابا») بايد اين شهر را به نام وادي رب
بشناسيم. برخي هم «مكرابا» را از كلمة عربي مقرب گرفته‌اند، اصطلاحي كه به
احتمال، مربوط به كساني مي‌باشد كه مدعي نزديكي به خدا، يا خدايان
بوده‌اند. جداي از آنچه گذشت، معناي فراواني بر بكه و مكه گفته شده كه
بسياري از آنها حدسي است.روشن است كه در اين نامگذاري‌ها يكي از عناصر
اصلي، «رب» و «خانة» رب است. اين مسأله، نشان‌دهندة شكل‌گيري اين شهر بر
گرد خانة خداوند است كه خود تقدس كهن اين شهر را آشكار مي‌كند.نام ديگر
مكه «البلدالأمين» و «البلدالحرام» است كه به تناسب مركزيت عبادي آن، بر
آن شهر اطلاق شده و مكرر در قرآن بر اين بعد شهر تكيه شده است.از مكه،‌
در نوشته‌هاي تاريخي نسبتاً قديمي ياد شده و دليلش آن است كه مسير تجارب
از شامات به سمت يمن، از اين ناحيه عبور مي‌كرده است. افزون بر آن، بايد
تاريخ بناي اين شهر را از زمان بناي كعبه و يا دست كم تجديد بناي آن دانست.مكه
در بعد ديني خود، داراي فضايل بي‌شماري است. مهم‌ترين فضيلت آن، وجود خانة
خدا و مسجد‌الحرام و به تعبير ابراهيم در سخن وي با خدا «بيتك‌المحرم»
است. خداوند شهر مكه را در قرآن، در كناره كوه مقدس طور قرار داده و فرموده
است: «و التين والزيتون و طور سينين و هذا البلد الامين»خداوند همچنين
دعاي ابراهيم را دربارة اين شهر اجابت كرد؛ زماني كه به پروردگار خود عرضر
كرد: رب اجعل هذا بلداً آمناً وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله و
اليوم الآخر» و آن را حرم امن خود قرار داد. رسول خدا به هنگام خروج از حرم
مي‌فرمود:«ما اطيبك من بلد و احبك الي و لو لا ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك»«چه شهر پاكي هستي تو و چقدر دوست داشتني براي من. اگر نبود كه قوم من،‌ مرا از اين شهر بيرون كردند، جز در تو سكونت نمي‌كردم.»امام
باقر عليه‌السلام دربارة اين شهر فرمود: «النائم بمكه كالمتهجد في
البلدان»؛ «خوابيدن در مكه مساوي شب زنده‌داري در شهرهاي ديگري است.»امام صادق عليه‌السلام نيز فرمود:«احب
الارض الي الله تعالي مكه و ما تربه احب الي الله عزوجل من تربتها و لا
حجر احب الي الله عزوجل من حجرها و لا شجر احب الي الله عزوجل من شجرها و
لا جبال احب الي الله عزوجل من جبالها و لا ماء احب الي الله عزوجل من
مائها»«دوست داشتني‌ترين زمين نزد خداوند، سرزمين مكه است. نزد خدا نه
خاكي از خاك آن محبوب‌تر است، نه سنگي از سنگ آن، نه درختي از درخت آن، نه
كوهي از كوههاي آن و نه آبي از آب آن.»چاه‌هاي مكهقرآن از زبان
حضرت ابراهيم عليه‌السلام مكه را «وادي غير ذي‌زرع» ناميده، يعني جايگاه
خشكي كه با كم آبي روبرو است و رويش گياهان در آن ناممكن است. در آغاز، چاه
زمزم وسيلة تأمين آب آنجا بود؛ اما به مرور چاه‌هاي ديگري نيز در اطراف آن
به وجود آمد. در واقع، حضور شمار فراواني از حجاج در هر سال، در اين شهر
مقدس، ايجاب مي‌كرد تا براي تهية آب، تلاش بيشتري صورت گيرد. به همين دليل،
از پيش از اسلام، يكي از مناصب مهم در مكه، منصب سقايت بوده و خلفا،
اميران و حاكمان مكه نيز هميشه در انديشة ايجاد چاه‌هاي جديد براي تأمين آب
آشاميدني، غسل و حمام براي زائران و مردم بوده‌اند.معاويه در دوران
امارت خود، دستور داد تا چندين چاه جديد براي تهيه آب شهر مكه، ايجاد شود.
در پايان دورة اموي، براي نخستين بار استخر آب در عرفات ايجاد شد تا مردم
براي استافده از آن راحت باشند. پس از آن، هارون و سپس مأمون به تعمير
چاه‌هاي گذشته و ايجاد چاه‌هاي جديد پرداختند.يكي ازمعروفترين چاه‌هاي
مكه، آبي است كه زبيده ـ دختر جعفر فرزند منصور همسر هارون‌الرشيد براي شهر
مكه فراهم كرد و به «عين‌زبيده» مشهور است. اين آب به زحمت از لابلاي كوه
طاد، كه در خارج حرم است، فراهم گرديد و به حرم انتقال داده شد. همچنين به
دستور وي، آب چشمة نعمان به عرفات انتقال يافت كه كار بزرگي بود. در واقع،
دو چشمة «عين نعمان» و «عين عرفات» را عين زبيده خوانده و متعلق به او
مي‌دانند.طبيعي است اين چشمه‌ها كه تعداد آنها، در مكه و اطرافش، به
بيش از ده مي‌رسد، هميشه نياز به اصلاح داشتند و اين در گذر تاريخ همواره
انجام مي‌شده است. در حال حاضر نيز عين زبيده همچنان فعال است و اداره‌اي
ويژه براي تعمير و انتقال آب آن وجود دارد.به هر روي، اهميت آب در اين
سرزمين به قدري است كه اسامي بسياري از مناطق، به نام چشمه‌هاي آن است و هر
منطقه و منطقه‌اي، به طور عادي، با پيشوند «عين»، «بئر» و «آبار» همراه
است.كوه‌هاي مهم مكهمكه در ميان دره واقع شده و اطراف آن را
كوه‌هايي چند در بر گرفته است، به طوري كه تنها چند راه خروجي به سمت يمن،
درياي سرخ و شام در آن وجود دارد. مهم‌ترين كوه‌هاي مكه عبارتنداز:1ـ
ابوقبيس، با ارتفاع 420 متر كه در شرق مسجدالحرام واقع است. در حال حاضر
قصر ملك بر بالاي آن بنا شده و بخشي از آن در فضاي باز جلوي مسعي  افتاده و
در واقع، بخشي از كوه از جاي برداشته شده است. اين كوه را به دليل همسايگي
با كعبه، از كوه‌هاي مقدس دانسته‌اند. همچنين گفته‌اند كه در جريان طوفان
نوح امانت‌دار حجر‌الأسود بوده است. كوه صفا كه سرآغاز و مبدأ سعي است، در
دامنة اين كوه واقع شده است.2ـ قعيقعان يا جبل هندي،‌ با ارتفاع 430
متر در غرب مكه است. فاصلة‌ اين دو كوه، حد قديم مكه است. از دوران‌هاي
دور، در اطراف وبر فراز اين كوه، بناهاي مسكوني مي‌ساخته‌اند.3ـ حرا، با ارتفاع 634 متر كه در شمال شرق مكه است و اولين آيات قرآني در آنجا بر رسول خدا نازل شد.4ـ ثور، با ارتفاع 759 متر در جنوب بر سر پاست؛ جايي كه پيامبر عليه‌السلام به هنگام هجرت در آنجا مخفي شد.5ـ خندمه، كه در پشت كوه ابوقبيس است.6ـ عمر،‌ كه در غرب مكه واقع است.7ـ ثبير، در شرق مكه است.وادي
ابراهيم يك وادي طولاني است كه مسجدالحرام در ميانة‌ آن قرار گرفته و در
واقع، مسير و مسيلي است كه آب باران قسمت بالاي مكه يا معلاه، از سمت حجون
به پايين را به مسفله در اين سوي مسجدالحرام، به سمت اجياد منتقل مي‌كرده
است.در اصل،‌ مكة قديم، عمدتاً در دو سوي معلاه و مسفله بوده و در سمت
معلاه گسترة آن تنها تا محل مسجدالرايه در انتهاي بازار جودريه و نهايت تا
مسجدالجن بوده است.تشكيلات مذهبي عربستان1. نقش دين در عربستاندين در ميان مردم عربستان نفوذ زيادي داشته، در اوضاع فرهنگي، سياسي و اجتماعي آن نقش اساسي ايفا مي‌كند.اين
كشور براساس ظواهر شريعت اسلامي اداره مي‌شود؛ قوانيني چون قصاص و تعزيرات
نيز در آن اجرا مي‌شوند. هيچ ديني غير از اسلام پذيرفته نيست و اماكن
مذهبي غيراسلامي همچون كليسا، كنيسه و … در آن وجود ندارد. رسانه‌هاي
عمومي، احكام اسلامي را تبليغ و ترويج نموده،‌ از نشر و پخش هر گونه سخن و
برنامة خلاف شؤون ديني جلوگيري مي‌شود.جناح مذهبي و سنت گرايان، از قدرت و نقش بسيار زيادي در حكومت و جامعة‌ عربستان برخوردار هستند.اكثر
مردم اين كشور از اهل تسنن مي‌باشند؛ و كشور براساس مذهب و هابيت اداره
مي‌شود؛ بيشتر مردم نجد پيرو مذهب حنبلي و منطقة حجاز بيشتر مالكي مذهب‌اند
و شايد به همين دليل بود كه آيين محمدبن عبدالوهاب كه بيشتر بر اصول
اعتقادات و آراي فقهي حنبلي تكيه مي‌كرد،‌ ابتدا در ميان مردم نجد انتشار
يافت.در شهر مدينة منوره و منطقه الشرقيه تعداد نسبتاً قابل توجهي از
شيعيان اماميه زندگي مي‌كنند و در عسير و نجران نيز گروهي از اسماعيليه
وجود دارند. بخشي از يمني‌هاي مقيم عربستان نيز زيدي مذهب هستند.2. پيشينة وهابيتپيامبر
گرامي اسلام عليه‌السلام بعد از آن كه بنيان اسلام را نهاد، با فراخوان
مسلمانان به وحدت، جامعه اسلامي را متحد و يكپارچه ساخت؛ اما پس از رحلت آن
حضرت، مسائل سياسي، اعتقادي و فقهي موجب پيدايش مذاهب مختلف اسلامي گرديد.
نخست در مورد جانشيني پيامبرعليه‌السلام دو رأي و انديشه شكل گرفت:1.  
 گروهي از بزرگان صحابه همچون ابن‌عباس، سلمان ابوذر و مقداد و عده‌اي از
مردم با استناد به واقعة غديرخم و تصريح پيامبرعليه‌السلام در مواضع متعدد،
حضرت علي عليه‌السلام را خليفه و جانشين پيامبر مي‌دانستند. صاحبان اين
انديشه، «شيعه»‌ ناميده شدند.2.    در برابر، عده‌اي به استناد به
شوراي سقيفه و بيعت مردم، آنان كه به حكومت دست يافتند (ابابكر، عمر،
عثمان، امام علي‌ عليه‌السلام) را خليفة پيامبرعليه‌السلام معرفي نمودند.
دارندگان اين رأي «اهل سنت و جماعت» نام گرفتند.عامل ديگر سياسي كه
موجب شكل‌گيري گروه ديگري به نام «خوارج» شد، پذيرش حكميت از سوي امام علي
عليه‌السلام در جنگ با معاويه بود كه خوارج آن را كفر تلقي نمودند.
خوشبختانه جريانات مختلف اين گروه در ميان جامعة اسلامي منقرض شدند و تنها
اندكي از يكي از معتدل‌ترين جريانات آن به نام «اباضيه» باقي ماندند.افزون
بر عوامل سياسي فوق، از نيمه دوم قرن اول هجري مسائلي چون جبر و اختيار،
قضا و قدر، حادث يا قديم بودن كلان الهي و صفات خداوند مورد بحث و گفتگو
واقع شد؛ در اين گونه مباحث، شيعيان از سخن و هدايت اهل بيت
پيامبرعليه‌السلام پيروي مي‌نمودند ولي در ميان اهل سنت، مذاهب كلامي
متفاوتي پديد آمد:ابتدا طرز تفكر عقل مدارانه‌اي بوجود آمد كه با تأمل و
تفكر در مسائل اعتقادي به بحث و اظهارنظر مي‌پرداختند. دارندگان اين طرز
تفكر بعدها «معتزله» ناميده شدند. در خلال اين مباحثات، گروه‌هاي ديگر
كلامي مانند جهميه و … نيز به وجود آمدند.در برابر گفتگوهاي كلامي و
روش عقل مدارانة فوق، عده‌اي از محدثان كه به «اهل حديث» معروف گشتند، به
مخالفت برخاسته، پرسش را بدعت و هر گونه انديشه و تفكر و بحث كلامي در مورد
عقايد را ناروا دانسته، تنها معيار شناخت حق را «حديث» معرفي نمودند.در
رأس اين محدثان مي‌توان از عثمان‌بن سعيد دارمي و مهم‌تر از وي احمدبن
حنبل را نام برد كه در رد فرقه‌هايي كلامي معتزله و جهميه دست به قلم برده،
با تأكيد بر لزوم حديث گرايي و تكيه بر ظاهر متون روايي، هر گونه تحليل و
تأمل عقلاني و خردورزي در احاديث را ممنوع اعلام نمودند. اهل حديث به تدريج
گسترة كار خود را توسعه دادند و در زمينة فقه نيز بسياري از مردم به
احمدبن حنبل گرويدند.گفتني است در ميان خلفاي عباسي، تنها مدافع
حنبليان، متوكل عباسي بود كه هدايايي براي احمدبن حنبل فرستاد و با اهل
حديث همدلي و همراهي بسيار نمود.بعدها ابوالحسن اشعري از معتزله جدا شد و مكتب كلامي «اشاعره» را بنيان نهاد. از آن پس اهل حديث به دو گروه تقسيم شدند:1ـ حنابله كه همچنان هر گونه مباحثه و گفتگوي كلامي در زمينة اعتقادات را حرام و ناروا مي‌دانستند.2ـ اشعريان كه گفتگوهاي كلامي را جايز مي‌دانستند بر پيروي از ظواهر روايات در مسايل اعتقادات تأكيد مي‌ورزيدند.از
سوي ديگر در كنار مكتب فقهي حنابله، سه مكتب فقهي؛‌ حنفي مالكي و شافعي
نيز پديد آمد. مالك‌بن انس، همچون حنابله بحث‌هاي عقلي در اصول دين را
ناروا و ممنوع اعلام نمود، ولي ابوحنيفه در مكتب فقهي خود با تكيه بر قياس و
رأس به استنباط احكام فقهي مي‌پرداخت. بدين روي مورد شديدترين حملات اهل
حديث قرار گرفت.به تدريج «اشعريان» بويژه با حمايت حاكمان عباسي، از
نظر كلامي بر انديشه‌هاي ديگر غلبه يافتند و حنبليان به ضعف و سستي
گراييدند و كم كم از نظر فقهي نيز طرفداران خود را از دست دادند.در
اواخر قرن چهارم هجري قمري «بربهاري» رييس حنبليان بغداد با تكيه بر ظواهر
آيات و روايات، بار دگر عقايدي چون استقرار خداوند بر فراز كرسي و ديده شدن
در روز قيامت را زنده ساخت و از نظر فقهي، زيارت قبور را منع و نوحه‌گري
بر امام حسين عليه‌السلام را ناروا خواند.اظهار چنين مطالبي، خشم علما و
مردم را برانگيخت و موجب صدور اطلاعيه‌اي از سوي خليفه «الراضي» در
نادرستي عقايد و توبيخ ياران او گرديد. برابر نوشته ابن‌الجوزي از آن پس،
وي در خانة زني پنهان شد و در همانجا مرد و بدون اطلاع مردمان او را در
همان مكان غسل دادند و به خاك سپردند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 766

 

جغرافياي جزيره‌ العرب تحقیق در مورد جغرافياي جزيره‌ العرب دانلود تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب دانلود رایگان تحقیق جغرافياي جزيره‌ العرب پروژه جغرافياي جزيره‌ العرب مقاله جغرافياي جزيره‌ العرب مقاله در مورد جغرافياي جزيره‌ العرب پروژه در مورد جغ

 • ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین

  ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره تأمین مقاله ترجمه شده رشته مهندسی صنایع رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:عنوان: مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل میانگین ریسک تکنولوژی شناسایی فرکانس رادیویی در زنجیره…

 • پاورپوینت انواع سقف

  پاورپوینت انواع سقف رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع انواع سقف،فرمت فایل : پاورپوینت ( PPT ) قابل ویرایش.تعداد اسلاید : 170قسمتی از متن این پاورپوینت :انواع سقف ها1- سقف چوبی2- سقف طاق ضربی3- سقف تیرچه بتني و…

 • تحقیق Next Generation Network (شبكه نسل آينده)

  Generation,Network,Next,آينده),پروژه,شبكه,نسل تحقیق Next Generation Network (شبكه نسل آينده) رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع Next Generation Network (شبكه نسل آينده)،در قالب word و در 230 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهانواع روشهای Modulationاصول PCMتئوری نمونه برداریتبدیل آنالوگ به دیجیتالتبدیل دیجیتال…

 • پاورپوینت و تحقیق سازه های سبک فولادی (LSF)

  پاورپوئینت ال اس اف,پاورپوئینتlsf,پروژه عمران,دانلودپاورپوئینت,سازه نوین,سازه های سبک فولادی,سیستم قاب فولادی,قاب سبک فولادی,مراحل اجرای ال اس اف,مراحل اجرای سازه,نمونه سازه دانلود پاورپوینت و تحقیق سازه های سبک فولادی (LSF) دانلود فایل دانلود پاورپوینت و تحقیق با موضوع سازه های سبک…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آستارا,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان آستارا دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان آستارا (واقع در استان گیلان) دانلود فایل - نقشه…

 • تحقیق بررسی Builder pattern از الگوهای طراحی

  الگوهای طراحی,الگوهای طراحی نرم افزار,بررسی Builder pattern,بررسی Builder pattern از الگوهای طراحی,تحقیق بررسی Builder pattern از الگوهای طراحی,مقاله بررسی Builder pattern از الگوهای طراحی دانلود تحقیق بررسی Builder pattern از الگوهای طراحی دانلود فایل دانلود تحقیق با موضوع بررسی Builder pattern…

 • مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد

  بوستان هاي شهر مشهد,زنان سالمند فعال و غيرفعال,مقايسه سلامت رواني زنان سالمند دانلود مقايسه سلامت رواني زنان سالمند فعال و غيرفعال بوستان هاي شهر مشهد دانلود فایل فهرست مطالب : فصل اول- طرح تحقیق مقدمه بیان مساله ضرورت و اهمیت…

 • پاورپوینت اصول بازاریابی و مدیریت بازار

  پاورپوینت اصول بازاریابی و مدیریت بازار رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع اصول بازاریابی و مدیریت بازار،در قالب pptx و در 360 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:فصل اول:مفاهیم مدیریت بازارفصل دوم:انواع بازارو محیط بازاریابیفصل سوم:تقسیم بازار و تعیین بازار…

 • تحقیق بررسی استان خوزستان

  استان خوزستان,پایان نامه استان خوزستان,پروژه استان خوزستان,پروژه در مورد استان خوزستان,تحقیق آماده در مو,تحقیق در مورد استان خوزستان,دانلود تحقیق استان خوزستان,دانلود رایگان تحقیق استان خوزستان,مقاله استان خوزستان,مقاله در مورد استان خوزستان تحقیق بررسی استان خوزستان رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس هشتم عربی 1 دبیرستان

  آموزش کامل عربی 1 دبیرستان,آموزش ویدئویی درس اول عربی 1,جزوه عربی کنکور,جزوه کامل عربی 1,جزوه کامل عربی اول دبیرستان,دانلود جزوه کامل عربی 1,عربی اول دبیرستان برای کنکور,عربی1 دبیرستان,قواعد عربی اول برای کنکور دانلود پکیج کامل جزوه+ ویدئوهای درس هشتم عربی…

 • پاورپوینت حسابرسی دولتی طرح های عمرانی

  جزوه حسابداری دولتی pdf,جزوه حسابرسی دولتی,حسابداری دولتی باباجانی,حسابداری و حسابرسی دولتی جعفر باباجانی,حسابرسی دولتی pdf,دانلود کتاب حسابداری دولتی جعفر باباجانی,دانلود کتاب حسابداری و حسابرسی دولتی باباجانی,کتاب حسابداری دولتی مجید نوریان پاورپوینت حسابرسی دولتی طرح های عمرانی رفتن به سایت اصلی…

 • دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها

  ایمنی آسانسور,ایمنی آسانسور pdf,ایمنی آسانسور ppt,ایمنی آسانسور کارگاهی,ایمنی آسانسورها,بررسی ایمنی آسانسور,تحقیق ایمنی آسانسور,جزوه ایمنی آسانسور,دستورالعمل ایمنی آسانسور,دوره ایمنی آسانسور,مقاله ایمنی آسانسور دانلود دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها دانلود فایل دانلود دستورالعمل بازرسی دوره ای آسانسورها،در قالب pdf و در 17 صفحه،…

 • تحقیق مقام زن در قرآن

  تحقیق مقام زن در قرآن رفتن به سايت اصلي دانلود تحقیق با موضوع مقام زن در قرآن،در قالب word و در 44 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق:نگرش به زن و مقام او , يكى از مقوله هاى مطرح شده…

 • مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی

  دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی,مجموعه تست زبان تخصصی رشته صنایع غذایی,مجموعه تست زبان تخصصی رشته مهندسی صنایع غذایی,مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی,مجموعه تست زبان تخصصی کنکور ارشد صنایع غذایی دانلود مجموعه تست زبان تخصصی صنایع غذایی دانلود…

 • پاورپوینت کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم تالیف طاهره فیضی دانشگاه

  خلاصه کتاب کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم,دانشگاه ,دانلود خلاصه کتاب کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم,دانلود رایگان خلاصه کتاب کتاب مباني مديريت دولتي جلد د,دانلود کتاب کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم,کتاب مباني مديريت دولتي جلد دوم پاورپوینت کتاب…

 • پاورپوینت ارگونومی (مهندسي عوامل انساني)

  دانلود کتاب مهندسي عوامل انساني سپهر قاضی نوری,کتاب مهندسي عوامل انساني سپهر قاضی نوری,مهندسي عوامل انساني,مهندسي عوامل انساني ,مهندسي عوامل انساني در صنعت و تولید,مهندسي عوامل انساني مارتین هلاندر,نکات کتاب مهندسي عوامل انساني سپهر قاضی نوری دانلود پاورپوینت ارگونومی (مهندسي…

 • تحقیق اسلام و حقوق بشر

  اسلام حقوق بشر,اسلام و حقوق بشر,بررسی اسلام و حقوق بشر,پاورپوینت اسلام و حقوق بشر,پایان نامه اسلام و حقوق بشر,تحقیق اسلام و حقوق بشر,دانلود تحقیق اسلام,رابطه اسلام و حقوق بشر,فقه اسلام و حقوق بشر,فقه اسلامی و حقوق بشر,مقاله اسلام و حقوق…

 • پلان معماري ساختمان مسكوني 2 طبقه همراه با پلان 3D

  پلان ساختمان 2 طبقه,پلان ساختمان دو طبقه,پلان معماري ساختمان 2 طبقه,پلان معماري ساختمان مسكوني,طرح اتوکد ساختمان مسکونی,طرح ساختمان مسکونی,نقشه اتوکد ساختمان مسکونی,نقشه ساختمان 2 طبقه,نقشه معماري ساختمان 2 طبقه,نقشه هاي اتوكد ساختمان مسکونی دانلود پلان معماري ساختمان مسكوني 2 طبقه…

 • گزارش کارآموزی در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي

  دانلود رایگان گزارش کارآموزی منابع طبيعي,دانلود گزارش کارآموزی منابع طبيعي,گزارش کارآموزی اداره منابع طبيعي,گزارش کارآموزی رشته منابع طبيعي,گزارش کارآموزی مرکز تحقيقات کشاورزي,گزارش کارآموزی منابع طبيعي,نمونه گزارش کارآموزی منابع طبيعي دانلود گزارش کارآموزی در مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي دانلود…

 • گزارش امکان سنجی مقدماتی تولید رنگ های بر پایه آب

  امکانسنجی تولید رنگ های بر پایه آب,دانلود امکانسنجی تولید رنگ های بر پایه آب,دانلود طرح توجیهی تولید رنگ های بر پایه آب,رنگ های صنعتی,طرح توجیهی تولید رنگ های بر پایه آب,طرح تولید رنگ های بر پایه آب,گزارش طرح تولید رنگ…

 • مجموعه جزوه های تکنیک های رادیولوژی

  تکنیک های رادیوگرافی,تکنیک های رادیوگرافی از جمجمه,تکنیک های رادیوگرافی اندام تحتانی,تکنیک های رادیوگرافی جمجمه,تکنیک های رادیوگرافی صنعتی,تکنیک های رادیولوژی,تکنیک های رادیولوژی دندان,دانلود تکنیک های رادیولوژی دانلود مجموعه جزوه های تکنیک های رادیولوژی دانلود فایل دانلود مجموعه جزوه های تکنیک های…

 • پاورپوینت انواع بخیه ها به زبان انگلیسی

  انواع بخیه ها,پاورپوینت آماده مهندسی پزشکی انواع بخیه ها,پاورپوینت انواع بخیه ها,تحقیق انواع بخیه ها,دانلو,دانلود پاورپوینت انواع بخیه ها,دانلود پاورپوینت در مورد انواع بخیه ها,دانلود تحقیق انواع بخیه ها,دانلود رایگان پاورپوینت انواع بخیه ها پاورپوینت انواع بخیه ها به زبان…

 • پاورپوینت خواص انبه خشک برای سلامتی

  پاورپوینت خواص انبه خشک برای سلامتی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع خواص انبه خشک برای سلامتی،در قالب ppt و در 9 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن:خواص انبه خشک شده برای مراقبت از پوست و کمک به کاهش…

 • گزارش کارآموزی در شرکت بخار صنعت (تأسیسات ساختمانی)

  گزارش کارآموزی تاسیسات برق کارخانه,گزارش کارآموزی تاسیسات حرارتی و برودتی,گزارش کارآموزی تاسیسات ساختمانی,گزارش کارآموزی تاسیسات مکانیکی,گزارش کارآموزی تاسیسات مکانیکی ساختمان,گزارش کارآموزی تاسیسات موتورخانه گزارش کارآموزی در شرکت بخار صنعت (تأسیسات ساختمانی) رفتن به سایت اصلی فهرست مطالب:سپتیک تانکها: ۲طرز ساختن…

 • پاورپوینت خازن و انواع آن

  mkt چیست,انواع خازن,پاورپوینت خازن,پاورپوینت در مورد خازن,پاورپوینت در مورد خازن ها,پاورپوینت درباره خازن,تحقیق انواع خازن,تحقیق خازن,تحقیق خازن ها,خازن,خازن smd,دانلود پاورپوینت خازن,مقالات خازن,مقاله خازن,مقاله خازن ها دانلود پاورپوینت خازن و انواع آن دانلود فایل دانلود پاورپوینت در مورد خازن و انواع…

 • پاورپوینت مالکیت فکری و اهمیت آن

  پایان نامه حقوق مالکیت فکری,پایان نامه مالکیت فکری,تحقیق درباره مالکیت فکری,تحقیق مالکیت فکری,مالکیت فکری,مالکیت فکری ایران,مالکیت فکری چیست,مالکیت فکری در ایران,مالکیت فکری و ثبت اختراع,مالکیت فکری و معنوی,مقاله مالکیت فکری دانلود پاورپوینت مالکیت فکری و اهمیت آن دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق خود شناسی

  تحقیق خود شناسی خود شناسی رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق خود شناسی قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 25 بخشی از متن تحقیق:آغاز خداشناسی، خود شناسی استخودشناسی چگونه است؟ به چند نمونه از ویژگی های انسان التفات…

 • پاورپوینت شناخت لوله و اتصالات

  پاورپوینت آماده مهندسی مواد شناخت ل,پاورپوینت شناخت لوله و اتصالات,تحقیق شناخت لوله و اتصالات,دانلود پاورپوینت در مورد شناخت لوله و اتصالات,دانلود پاورپوینت شناخت لوله و اتصالات,دانلود رایگان پاورپوینت شناخت لوله و اتصالات,شناخت لوله و اتصالات پاورپوینت شناخت لوله و اتصالات…

 • پاورپوینت پانکراتیت

  پاورپوینت پانکراتیت,تحریک اگزوکرین پانکراس توسط ماکرونوترینت ها,توصیه های رژیمی در پانکراتیت حاد,رژیم درمانی در پانکراتیت,متابولیسم پروتئین ها وچربی,وضعیت تغذیه ای در پانکراتیت مزمن پاورپوینت پانکراتیت رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل: عنوان: پاورپوینت پانکراتیتقالب بندی: پاورپوینتتعداد اسلاید: 22فهرست مطالب:مقدمهساختمان پانکراس…

 • تحقیق تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان

  آثار موسیقی بر خلاقیت کودکان,اثر موسیقی بر خلاقیت کودکان,اهمیت آموزش موسیقی برای کودک,اهمیت آموزش موسیقی برای کودکان,تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان,شیوه آشنایی کودکان با موسیقی,موسیقی و خلاقیت کودکان,نقش موسیقی در خلاقیت کودک دانلود تحقیق تاثیر موسیقی بر خلاقیت کودکان دانلود…

 • تحقیق بهای تمام شده یک مترمربع سنگ گرانیت زاهدان در محمودآباد

  پروژه دانشجویی,تحقیق در مورد پروژه بهای تمام شده یک متر مربع سنگ گرانیت زاهدان,خرید مقاله,دانلود پروژه,دانلود مقاله,دانلود مقاله پروژه بهای تمام شده یک متر مربع سنگ گرانیت زاهدان,دانلود مقاله در مورد پروژه بهای تمام شده یک متر مربع سنگ گر…

 • تحقیق جهاني شدن، حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها

  پاورپوینت حقوق بشر,تحقیق حقوق بشر,حقوق بشر آمریکا,حقوق بشر ایران,حقوق بشر چیست,حقوق بشر در ایران,حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها,گفتگوي تمدن ها pdf,گفتگوي تمدن ها چیست,گفتگوي تمدن ها کتاب,گفتگوي تمدن ها ویکی پدیا,مقاله حقوق بشر تحقیق جهاني شدن، حقوق بشر و…

 • فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک

  فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک رفتن به سايت اصلي دانلود فلش ديسك طراحی شده در سالیدورک،توضیحات:این محصول در SOLIDWORKS 2012  قابل مشاهده بوده و به همراه فایل سه بعدی، آماده جهت رندرگیری می باشد.   من می خواهم این…

 • تحقيق هنر بيزانس (Byzantine art)

  Byzantine art,بررسی تاریخچه هنر مسیحیت,بررسی هنر مسیحیت,تاریخچه هنر بیزانس,تحقيق هنر,تحقیق پیرامون هنر بيزانس,دانلود تحقيق,كار تحقيقي هنر,هنر بيزانس,هنر صدور مسيحيت,هنر مسیحیان دانلود تحقيق هنر بيزانس (Byzantine art) دانلود فایل پيشگفتار:هنر بيزانس Byzantine artهنر منسوب به دوره امپراطوري روم شرقي، كه حدود…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا و علوم انسانی تالیف دکتر مهدی قرخلو و کريم زاده مقدم

  پاورپوینت خلاصه کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا و علوم انسانی تالیف دکتر مهدی قرخلو و کريم زاده مقدم کتاب کاربرد کامپيوتر در جغرافيا و علوم انسانی مهدی قرخلو و کريم زاده مقدم رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب…